NAŠE STANOVISKA

ZMĚNA JE NEVYHNUTELNÁ!

Česká republika je zjevně na prahu nevyhnutelné celospolečenské změny.

Všichni už ví, že současná politická situace je již v rozporu fungování demokratického státu!

Systém přežívá jen proto, že se vytváří stále větší dluh na obyvatele ČR a nesouměřitelnost životní úrovně mezi skupinami obyvatel i celými národy narůstá. S tím ruku v ruce klesá informovanost a vzdělanost občanské společnosti.

Bohužel jistá část lidí společnosti, kteří žije ze současného systému, se vnitřně brání změně – tomu, že by mohlo existovat jiné společensko-ekonomické uspořádání a oni by tím přišli o svoje “jistoty”.

Názory většiny, která přímo či skrytě odmítá tento přístup, nejsou vidět z důvodů ovládání veřejných médií – státem a oligarchy.

Z logiky věci musí systém přežívat na používání ekonomických nástrojů uplácení obyvatel a zneužívání silových složek k potlačování jiných názorů. Vytvářením dalších finančních zdrojů, nekryté reálnou ekonomikou, vytvářejí stále větší nerovnováhu ve společnosti.

Takové jsou skutečné nástroje potlačování změn naší “demokratické vlády”.

Současné politické strany, včetně tzv. opozičních nemají vůli, ani ochotu, udělat zásadní změny. To dalo vzniknout několika novým politickým subjektům, které ale pouze reprezentují názory a postoje jen určité části společnosti. Samotná změna ale musí vycházet ze samotné podstaty fungování státu a změnou pravidel našeho demokratického zřízení!

3 SCÉNÁŘE VÝVOJE ČR PO VOLBÁCH

Scénář A:

Volby přinesou patovou situaci – nikdo nesestaví vládu, krize z toho plynoucí urychlí uvědomění občanské společnosti a dojde k zásadnímu výbuchu nespokojenosti a novým volbám v roce 2022.

Scénář B:

Volby stmelí zastánce větší integrace do EU. Bez ohledu na neslučitelnost ideologií jednotlivých skupin (koalic) vznikne silově působící vláda, která s oporou v zákonodárném sboru bude tlačit integraci do EU.

To bude mít za následek ještě větší potlačování svobodu jednotlivce a lidských práv. Dojde k občanské neposlušnosti spojené s národně orientovanou menšinou politických subjektů v poslanecké sněmovně. Ti se spojí s národem k drsnému, a zřejmě násilnému odporu.

Scénář C:

Volby vyjádří vůli celé občanské společnosti. Vznikne inteligentní a organizovaná síla, která ukončí další eskalaci současného stavu. Zejména střední vrstvy společnosti a (vědomí) tvořiví občané a odpovědné osobnosti ze všech skupin obyvatel k tomu přispějí nejvíce.

Tyto kroky vyvolají vnitřní proměnu národně orientovaných politických subjektů a části tzv. opozice (SPD a KSČM). Nastane kvalitní komunikace a spolupráce s občanskou společností o směřování a podobě ČR.

Sníží se pravděpodobnost sociálních nepokojů a riziko občanské války. Zvýší se potřeba jednotně zastavit devastaci naší země, navzdory předpokládaným tlakům z EU. Vznikne nové národní obrození a společensko-ekonomické uspřádání v ČR.

K PALČIVÝM TÉMATŮM VE SPOLEČNOSTI

TORNÁDO NA MORAVĚ [24. 6. 2021]

Vyjadřujeme upřímnou soustrast obětem ničivého tornáda v tomto měsíci na území Moravy. Oceňujeme kvalitní práci integrovaného záchranného systému a organizací krajů a státu. Vyzýváme všechny příznivce k pomoci!

Zároveň je zřejmé, že je potřeba posílit akceschopnost ČR na další podobné katastrofy. Schopnosti správy země připravit se na důsledky takových událostí na všech úrovních.

REAKCE STÁTU NA COVID 19

Stát od samého začátku porušil základní principy krizového řízení! To znamená, že neidentifikoval ohrožení, vyvažoval medicínské a ekonomické faktory při přístupu k celé situaci.

Svými chaotickými nařízeními vláda vědomě porušovala a nadále porušuje zákony – a dokonce Ústavu ČR!

Celou situaci vnímáme jako nerespektování nejvyššího dosaženého medicínského poznání. Účelově se potlačují nevyhovující názory, objektivně se nejedná se odbornou veřejností a nehledají se společná řešení.

Občané s jinými názory byli a stáje ještě jsou mediálně pronásledováni a nálepkováni – přestože mělo často pravdu. Společnost je cíleně manipulována vyvoláváním strachu, paniky a ohrožováním zdraví obyvatel.

Zasadíme se o důsledné prošetření celé situace kolem “akce COVID 19”, včetně role veřejnoprávních médií a osob, který celý proces umožnily a organizovaly!

Jakékoliv další protiprávní jednání státu a ohrožování zdraví obyvatel opatřeními považujeme za nepřípustné. Vyzýváme stát k důslednému dodržování zákonů a vládní pokusy o povinnou vakcinaci považujeme za důvod k občanské neposlušnosti.

SOUČASNÁ DEMOKRACIE V ČR

Naše zastupitelská demokracie již nesplňuje základní pravidla svobodného státu. Dle našeho názoru jde již spíše o militantní demokracii, kde jsou lidé pronásledování za názor odlišný proti státní propagandě.

Považujeme za nutné přechod k participativní demokracii. Je to nezbytný předpoklad zahájení celospolečenské diskuze a nastavení nových vztahů mezi všemi skupinami obyvatel.

Oceňujeme organizování občanů a vznik nových politických subjektů, ale jsme přesvědčení, že nesmí sloužit jen k dalšímu vymezování se navzájem. Myšlenka národní obrození a obnovy svébytného soběstačného národního státu je pro nás jen základním východiskem.

Je třeba spojit vědomé a tvořivé lidi ze všech skupin obyvatel, vytvořit integrační sílu a vyjádřit vůli celé občanské společnosti. Jasně si definovat rámec toho, jaké morální hodnoty chceme ctít a v řádných volbách převzít odpovědnost za stát zpět do rukou občanů ČR.

Občanská sounáležitost přesně toto nabízí. Spojujeme občany a subjekty na základě hodnot, otevřené komunikace a kvalitní spolupráce. Chceme moudře rozhodovat o směřování naší země společně se všemi skupinami obyvatel.

JAK CHÁPEME JEDNOTLIVÉ SKUPINY OBYVATEL

SKRYTÉ ELITY A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN

Používají sofistikované metody prolnutí do všech světových struktur. Hlavním nástrojem je tzv. “ekonomický terorismus”, vytváření atmosféry strachu a udržování lidí v nevědomosti.

Jejich hlavními nástroji jsou mediální manipulace s realitou a historií, sociální inženýrství a válečné konflikty. Jde jim o zneužívání nevědomosti a existencionálního strachu lidí – což je základ všech totalit na světě.

NAŠE VLÁDA

Reflektuje uspořádání světa a víceméně pouze kopíruje světově diktované trendy a modely. Aktuálně zejména zastupitelské demokracie a státního kapitalismu.

Paradoxně to vyvolává obranné reakce a posilování národně orientovaných sil. Pouze ty dnes brání poslední zbytky národní identity a staví hranici dalším totalitním, fašistickým nebo neomarxistickým ideologiím.

Naše vláda je pouze servilním nástrojem manipulování a debilizace obyvatel.

OBSLUŽNÉ ELITY

Spravují stát za “podíl na zisku”. Usilovně organizují dosažení iluze, že občané podporují současné politické uspořádání. K tomu používají manipulativní techniky ovládání skupin obyvatel a vytváří tak “iluzi demokracie”.

Bohužel právě tyto skupiny hlídají výsledky voleb!

VYŠŠÍ STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI A ZAMĚSTNANCI STÁTNÍCH ORGANIZACÍ

Vykonavatelé správy státu. Dnes jsou motivováni pouze mocí a prestiží.

NIŽŠÍ STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI A ZAMĚSTNANCI STÁTNÍCH ORGANIZACÍ

Nesou překážkou v oblasti správy společnosti. Stále více chápou rozpory mezi státem deklarovaným stavem a skutečnou realitou. Jako první pociťují rozpad společnosti.

Jsou sice závislí, ale současně si uvědomují tlak shora, zoufalost i z toho plynoucí tlak na změny zdola.

PODNIKATELÉ

Hodně podnikatelů je napojená na stát a nadnárodní korporace. Tím jsou (i nevědomě) drženi v ekonomickém šachu. Jednotlivci i celé skupiny již dobře vnímají současnou neudržitelnou situaci. Obávají se o rozpadu státu, zároveň touží po svobodné prostředí k podnikání.

Jsou mezi nimi i tací, kteří hledají vyváženost mezi individuálním a kolektivním přístupem. Obávají se globálních silových řešení a extrémních ideologií. Uvědomují si provázanost mezi státem tlačenými ideologiemi o ochraně zdraví (viz COVID 19), ekologickým ??? (viz Green Deal) atp.

A existují i odvážní, kteří se organizují. Moc dobře chápou, že již nestačí pouze klasické pravo-levé řešení, ale že je třeba rozhýbat celou občanskou společnost ke odpovědnosti za sebe a za svůj stát.

ZAMĚSTNANCI A OSVČ

Jsou stále více udržování v závislosti na systému ekonomickými nástroji.

Jedna část z nich si už přiznávají, že jsou státem zneužíváni. Uvědomují si souvislosti, vztah mezi příčinami a následky, komunikují a vzdělávají se přidávají k organizovaným skupinám.

Další část raději volí silová řešení situace a zbylá většina pouze čeká, jak situace dopadne. Obě tyto skupiny motivuje boj o holé přežití, které ale vznikl na základě dlouhodobě neřešených vztahů se státem.

MLČÍCÍ VĚTŠINA

Zhruba 3 miliony voličů, kteří nechodí k volbám si stále více uvědomuje, že je třeba být občansky aktivní.

Bohužel často podléhají iluzi o “třídním boji” nebo čekají na nějaké “spasitele”.

Chtějí se starat o každodenní otázky života ve svém okolí, zejména regionech. Jsou přirozeným a často rezignovaným základem národa, protože si říkají “Nic se stejně nezmění.” atp.

Book Your FREE 30-min Strategy Call Now

Enter your details below to get booking details now

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close